• فیلتراسیون گازهای داغ با استفاده از فیلترهای سرامیکی

    فیلتراسیون گازهای داغ بیشتر و بیشتر در طیف گسترده ای از فرآیندها در سال های گذشته مورد توجه قرار گرف ...

  • فیلترهای سرامیکی مذاب

      زمانی که فلز ریخته گری می شود در نتیجه نهایی تولید ، به طور غیر معمول عیوبی در آن وجود دارد . ...

  • بررسی زره های سرامیکی

      حساسیت دولت ها به تلفات نظامی و مساله بودجه های دفاعی، مهندسان را مجبور کرده است تا به طور مس ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده